Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Про продаж товарів

Прочитайте текст даної оферти, і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Продавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном +38-066-078-38-17 чи написавши електронний лист за адресою: d.polupan@gmail.com. У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ПОЛУПАН ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 072 000 0000 040351 від 22.08.2017), названого в подальшому як «Продавець» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком товарів, розміщених на Сайті Продавця: https://legendaryswim.com

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення

 1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Продавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Клієнту до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

 1. «Клієнт» — фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка купує у Продавця спортивні товари та сертифікати.
 2. «Сайт Продавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям legendaryswim.com.
 3. Надалі по тексту Договору Клієнт і Продавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

 1. Предметом цього Договору є продаж Продавцем товарів Клієнту, як фізичних (наприклад, спортивне спорядження) так і нематеріальних (наприклад, реєстраційних сертифікатів для участі в спортивних заходах) згідно з обраним переліком товарів, розміщених на Сайті Продавця, на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору:

 1. Договір укладається між Клієнтом і Продавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
 2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору.
 3. Акцептом умов Договору є здійснення Клієнтом дій, визначених п. 4.4. Договору.
 4. Клієнт здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Продавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
  • заповнення Клієнтом спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Продавця;
  • здійснення оплати Клієнтом товарів Продавця за ціною, вказаною на Сайті Продавця.
 5. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Клієнтом, свідчить про те, що Клієнт ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
 6. Термін акцепту не обмежений.
 7. Внесення оплати за товар, є підтвердженням остаточного рішення по його придбанню, а передоплата за відповідний товар є підтвердженням заявки на отримання даного товару за його наявності.
 8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє до моменту передачі права власності Клієнту, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Після передачі права власності на товар, взаємовідносини між Клієнтом та Продавцем регулюються чинним законодавством України.
 9. Укладання Договору означає, що Клієнт:
  • у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами продажу товарів;
  • визнає безумовну професійну придатність Продавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;
  • приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків

 1. Товари надаються Клієнту виключно на попередній платній основі шляхом оплати Клієнтом обраних товарних позицій по цінам, вказаним на Сайті Продавця.
 2. Оплата, внесена Клієнтом за товар, у разі одностороннього припинення договору Продавцем у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Клієнта, не повертається.
 3. Оплата товарів здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця за допомогою системи “LiqPay” або безпосередньо через банк.

6. Права та обов’язки Продавця

6.1. Продавець зобов’язаний:

 • До продажу товару надати Клієнту цей Договір для ознайомлення шляхом публікації на Сайті Продавця;
 • Забезпечити фізичну передачу товару Клієнту або його довіреній особі. В тому числі шляхом залучення сторонніх підрядників (наприклад, кур’єрів та операторів поштового зв’язку;
 • Надавати рекомендації при виборі товарів у випадках, коли цього вимагає Клієнт;
 • Попередити будь-які зміни, щодо зміни фізичних параметрів товарів, а також регламенту проведення спортивних змагань, у випадку купівлі реєстраційних слотів для участі в цих змаганнях. Продавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Клієнтом було надано неактуальні контактні дані;
 • Надавати товари найвищої якості.

6.2. Продавець має право:

 • Обмежувати кількість реєстраційних сертифікатів для участі в спортивних заходах.
 • Відмовити у продажі реєстраційних сертифікатів особам, які не відповідають віковим або іншим критеріям учасників змагань, порушують або порушували принципи проведення заходів «Legendary Swim Series” в минулому.
 • Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі, в ціни Товарів. Зміна вартості не поширюється на Клієнтів, які здійснили 100% передоплату за обраний Товар.

7. Права та обов’язки Клієнта

7.1. Клієнт зобов’язаний:

 • Вносити достовірні реєстраційні дані для реєстраційних сертифікатів на спортивні заходи.
 • Під час користуванням товару сумлінно виконувати рекомендації та поради Продавця.

7.2. Клієнт має право:

 • Користуватись товарами згідно умов даного Договору;
 • Вимагати від Продавця виконання вимог даного Договору;
 • Обирати із запропонованих Продавцем товарів додаткові послуги;
 • Знайомитися з регламентом та умовами проведення спортивних заходів;
 • Вносити пропозиції щодо покращення роботи Продавця;
 • Брати участь у заходах Продавця.

8. Спеціальні пропозиції

 • Умови пропозиції 3+1 діють при додаванні 4 стартових слотів з різних подій (окрім Delta of Dnipro). Подарунком буде вважатись найдешевша з реєстрацій в кошику. Умови пропозиції не діють на старти категорі Kids та Squad, на дистанції в рамках одного заходу, а також на товарні категорії та додатки до реєстрацій (футболка, буй, тощо). Слоти, куплені за пропозицією 3+1, не підлягають переоформленню на інших учасників, поверненню чи частковому поверненню.

9. Відповідальність сторін

 1. Продавець несе відповідальність перед Клієнтом у розмірі документально підтвердженої суми Оплати/Передоплати за неотримані товари.
 2. Продавець не несе відповідальності за збитки Клієнта, що виникли в результаті відмови від останнього отримання товарів, у відповідності з вимогами даного Договору.
 3. Продавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та чинному законодавстві України.
 4. Клієнт несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Клієнта, а також при заповненні форми для оформлення страховки. У випадку якщо Клієнт не вказав, або невірно вказав персональні дані, Продавець не відповідає за збитки Клієнта, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати та наданні товарів та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Клієнта.
 5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
 6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.
 7. У випадку порушення Клієнтом умов цього Договору Продавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

10. Повернення товарів

 1. Внески за реєстрацію на Захід повертаються протягом 1 тижня з момента оплати (за виключенням періоду, коли до старту залишається менше 1 місяця). Якщо до Заходу залишилось менше одного місяця, гроші не повертаються. В той же час ми сприятимемо переоформленню реєстраційного слоту на іншого учасника за додаткову платню (послуги переоформлення). Відповідальність за пошук такого учасника повністю покладається на Клієнта.
 2. У випадку відміни старту через форс-мажор, організатор залишає за собою право відмовити учаснику у повірненні коштів.
 3. На фізичні товари Продавець надає гарантію відповідно до Українського Законодавства.

11. Зміни і розірвання Договору

 1. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Продавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
 2. При внесенні Продавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання товарів Клієнтом, Продавець повідомляє про них Клієнта, шляхом публікації їх на своєму Сайтіне менше ніж за добу до вступу змін у силу.
 3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:
 4. При прийняті Клієнтом рішення про відмову від отримання товарів і повідомленні Продавця про це рішення шляхом письмової заяви.
 5. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

12. Вирішення суперечок

 1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.
 2. Продавець після отримання від Клієнта претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Клієнту послуг письмову вмотивовану відповідь.
 3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Продавця.

13. Інші положення

 1. Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
 2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
 3. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені Продавцем та надаються Клієнту в процесі надання послуг, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:
  – право на використання об’єкта інтелектуальної власності,
  – виключне право дозволяти використовувати об’єкт інтелектуальної власності,
  – виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,
  – а також інші права, які існують на сьогодні або будуть існувати в майбутньому,
  належать Продавцю.
 4. Користування Клієнтом всіма наданими Продавцем навчальними матеріалами (текстовими документами, звуковими та відео-файлами тощо) допустиме виключно індивідуально, а поширення дозволено виключно за погодженням Продавця.
 5. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Закону забезпечити захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Клієнта та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.
 6. Продавцем за цим договором є:

Фізична особа-підприємець ПОЛУПАН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 072 000 0000 040351 від 22.08.2017). Платник на спрощеній системі оподаткування, група 3, не платник ПДВ.
Адресою Продавця за цим Договором є:
03164, місто Київ, вулиця Володимира Наумовича, будинок 4а, квартира 176